Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

 1. Top tot Teen: Damesmodezaak gevestigd in Driebergen-Rijsenburg onder KvK nr 63040484
 2. Klant: degene met wie Top tot Teen een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Top tot Teen en klant samen
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten, leveringen, diensten of producten door of namens Top tot Teen.
 2. Partijen kunnen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schritelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Top tot Teen hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Top tot Teen hanteert voor zijn producten of diensten die zijn vermeld op de website of anderszins zijn kenbaar gemaakt, kan Top tot Teen te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen of onderdelen daarvan die Top tot Teen niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot dienstverlening door Top tot Teen wordt vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Top tot Teen, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een ander uurtarief wordt overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening van Top tot Teen een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit als een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 
 8. Top tot Teen heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 9. Voorafgaand aan de invoering ervan zal Top tot Teen prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 10. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Top tot Teen op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Top tot Teen mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. Top tot Teen behoudt zich het recht voor oom een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeenkomen termijn, dan is Top tot Teen gerechtigd om een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt berekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Top tot Teen.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Top tot Teen zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Top tot Teen, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Top tot Teen te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Top tot Teen gerechtigd het recht van reclame in de roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Top tot Teen roept het recht van reclame is door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Top tot Teen, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • Het product niet is gebruikt
 • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of besteld
 • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding oid)
 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd vangt aan:
 • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • Zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen
 • Zodra de consument een dienst heeft afgenomen
 1. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via driebergen@toptotteen.info.
 2. De consument die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht is verplicht het product binnen 14 dagen na aankoop aan Top tot Teen te retourneren, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 3. De kosten voor het retourneren komen alleen voor rekening van Top tot Teen als Top tot Teen haar verplichting niet op een juiste wijze is nagekomen.
 4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en administratiekosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Top tot Teen deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de klant.

Retentierecht

 1. Top tot Teen kan een beroep doen op zijn retentierecht e n in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Top tot Teen heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Top tot Teen.
 3. Top tot Teen is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Top tot Teen blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Top tot Teen op grond van welke overeenkomst met Top tot Teen dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Top tot Teen zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Top tot Teen een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Top tot Teen het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levertijd

 1. De door Top tot Teen opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Top tot Teen.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Top tot Teen niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor te zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorging een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Top tot Teen niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van het product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen van producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Top tot Teen, bij gebreke waarvan Top tot Teen niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffing- en waterschade alsmede diefstal:
 • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onderliggende overeenkomst
 • Zaken van Top tot Teen die bij de klant aanwezig zijn
 • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 1. De klant geeft op eerste verzoek van Top tot Teen de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Top tot Teen enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk€ fabricage of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen van het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • Ruilen vindt plaatst binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 • Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
 • Het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepast of bestelde artikelen en kleding met gebruikssporen kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Top tot Teen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Top tot Teen heeft het recht om de overeenkomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Top tot Teen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Top tot Teen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Top tot Teen
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Top tot Teen de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Top tot Teen redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Top tot Teen tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Top tot Teen geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Top tot Teen geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken of eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Top tot Teen daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkoming op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Top tot Teen in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Top tot Teen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Top tot Teen ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Top tot Teen een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Top tot Teen verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Top tot Teen

 1. Top tot Teen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Top tot Teen aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Top tot Teen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, als gevolgschade gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Top tot Teen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten BA-verzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of ander medium zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benaderen en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbindingen van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Top tot Teen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Top tot Teen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Top tot Teen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Top tot Teen in verzuim is.
 3. Top tot Teen heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Top tot Teen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunne nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in art. 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Top tot Teen in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Top tot Teen kan worden toegerekend in een van de wil van Top tot Teen onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Top tot Teen kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: pandemie, noodtoestand, wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte storingen van nutsbedrijven of computers, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Top tot Teen 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Top tot Teen er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Top tot Teen is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Top tot Teen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen al Top tot Teen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Top tot Teen.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in art 3:83 lid 2 BW.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Top tot Teen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement Utrecht is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.